درباره

مرغ و پروتئینی معلم یک مرغ فروشی، ماهی فروشی و سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان کشاورزان است.