درباره

سازمان انتقال خون یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.