درباره

لوازم خیاطی قاسمی یک لوازم خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.