درباره

موبایل پردیس شعبه 2 یک فروشگاه موبایل واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.