درباره

کتابسرای فرید یک کتاب فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید نیکنامی است.