درباره

مصالح ساختمانی جوادی یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.