درباره

مسجد امام رضا (ع) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.