درباره

فروشگاه لاستیک کبیری یک لاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.