درباره

چشمه کت بلاغی یک چشمه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان اوچ تپه غربی است.