درباره

مسجد امام حسین یک مسجد واقع در شهر ترک است.