درباره

موسسه خیریه و غیر انتفاعی امید نو میانه یک موسسه غیر انتفاعی واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.