درباره

مسجد امیر المومنین (ع) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی، خیابان شهید نوری است.