درباره

مسجد شهدا یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.