درباره

سوپر مارکت آراز یک سوپر مارکت و لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.