درباره

سوپر مارکت بشکول یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.