درباره

روستای هش آباد یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.