درباره

مسیل کهول ایاقی یک مسیل واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.