درباره

دره جعفرآباددرسی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.