درباره

ماشین اداری نصر یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.