درباره

جوشکاری سعید یک جوشکاری واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.