درباره

نمایشگاه اتومبیل ایران ۲۵ یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.