درباره

جوشکاری و اسکلت بندی ساختمان، درب و پنجره سازی برادران کریمی یک جوشکاری و درب سازی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.