درباره

جگر آبگوشت مهنام یک جگرکی و دیزی سرا واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.