درباره

تاکسی تلفنی میلاد یک تاکسی تلفنی واقع در شهر میانه، خیابان کمربندی جنوبی است.