درباره

سازمان اموال و املاک ستاد یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان دکتر فاطمی است.