درباره

سالن پیرایش حمید یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.