درباره

گل فروشی پارادایس یک گل فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.