درباره

مسجد سیدالشهدا یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.