درباره

دره خان نوگلی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.