درباره

مسجد حضرت ابوالفضل العباس یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.