درباره

اجاره، فروش و تعمیرات دستگاه های ساختمانی قربانی یک دستگاه های ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.