درباره

کارخانه یخ سازی البرز یک کارخانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.