درباره

تاکسی تلفنی شبانه روزی دریا یک تاکسی تلفنی واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.