درباره

چلوکبابی آذربایجان یک کبابی و کترینگ واقع در شهر میانه، میدان معلم است.