درباره

دبستان نوبهار دانش ۲ یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان شهید خان محمدی است.