درباره

مسجد حضرت ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.