درباره

مسجد حضرت ابوالفضل یک مسجد واقع در شهر میانه است.