درباره

روستای اکرم آباد یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.