درباره

سوپر مارکت و میوه فروشی یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید چمران است.