درباره

کله پزی و جگرکی صفری یک کله پاچه و جگرکی واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.