درباره

تعمیرگاه CNG و NPG مهدوی یک تعمیرگاه CNG واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.