درباره

ساندویچی کرمانشاهی یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی، روبروی شهر بازی ملت است.