درباره

سوپر بیست یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.