درباره

سوپر مارکت ملکی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان گلستان چهارم است.