درباره

پیرایش المپیک یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.