درباره

دره سولی دره یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.