درباره

مسجد حضرت ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.