درباره

دره پیردره سی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.