درباره

مسجد امام حسین یک مسجد واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.