درباره

دره آقورن درسی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.